24 marzo, 2008दोपो ताँता लोत्ता उन पो' दी पेस देंत्रो ल'अणिमा. ओर नॉन è più टेंपो दी रगिओनारे म सोलो दी लास्सिअरसी अंदर अल'इस्तिन्तो ऐ अल्ला फोर्ज़ा चे ल'अमौर त्रास्सन्

Nessun commento: